Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Dokonanie czynności zamknięcia w związku z aneksem do umowy o współpracy joint venture

Raport bieżący 45/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, w nawiązaniu do (i) raportu bieżącego nr 43/2024 z dnia 21 czerwca 2024 r. oraz (ii) raportu bieżącego nr 33/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., że w dniu dzisiejszym nastąpiło zamknięcie transakcji polegające na przystąpieniu Emitenta do spółki projektowej SPV Projekt A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa („Spółka Projektowa”) oraz do SPV Projekt A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jedyny komplementariusz Spółki Projektowej). Spółka Projektowa będzie działała z zamiarem realizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie osiedla mieszkaniowego na około 550-600 mieszkań, zlokalizowanego w Warszawie („Nowa Inwestycja”).

Dalsza Współpraca Emitenta z Grupo Lar Holding Polonia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz CGLS sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie – tj. spółkami należącymi do hiszpańskiej grupy kapitałowej Grupo Lar („Partnerzy”) w zakresie realizacji Nowej Inwestycji odbywa się na warunkach i zasadach określonych w aneksie do umowy współpracy w ramach joint venture z dnia 13 sierpnia 2021 r. („Aneks”), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Informacja o rozpoczęciu współpracy z Partnerami na podstawie Aneksu, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_45_2024_03_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat