Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Ostateczny przydział obligacji serii P2022A

Raport bieżący 65/2022

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie warunkowego przydziału 15.442 (słownie: piętnastu tysięcy czterystu czterdziestu dwóch) niezabezpieczonych obligacji serii P2022A o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej 15.442.000 zł (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych) („Obligacje”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 20 grudnia 2022 r. powziął informację o dokonaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ostatecznego rozrachunku Obligacji.

Tym samym Spółka informuje, że emisja Obligacji doszła do skutku.

 

Podstawa prawna: § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

RB_65_2022_20_12