Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.04.2016 r.

Raport bieżący 44/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

UCHWAŁA NR 1

 

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw

UCHWAŁA NR 2

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 17 marca 2016 r.:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego.
 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2015.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2015.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia § 1 i § 2 uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2015 r., rozwiązania kapitału rezerwowego i przekazania zgromadzonej kwoty na kapitał zapasowy.
 14. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

 

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2015 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

UCHWAŁA NR 4

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

UCHWAŁA NR 5

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.376.975 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę  23.220 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych).
 5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego – Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

UCHWAŁA NR 6

 

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2015.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

UCHWAŁA NR 7

 

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1  Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzą:

 

 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.890.885 tys. zł (słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 108.932 tys. zł (sto osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości  109.457  tys. zł (słownie: sto dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 109.457 tys. zł (słownie: sto dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 44.348 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
 5. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.        

 

UCHWAŁA NR 8

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.        

 

 

UCHWAŁA NR 9

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Joannie Jaskólskiej –Wiceprezes Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.        

 

 

UCHWAŁA NR 10

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Tomaszowi Wróblowi – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

UCHWAŁA NR 11

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Mirosławowi Kujawskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

UCHWAŁA NR 12

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Pani Małgorzacie Danek – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

 

UCHWAŁA NR 13

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015  r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 325 672 321 ważnych głosów stanowiących 72,77 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 325 672 321  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

UCHWAŁA NR 14

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Andrzejowi Błażejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015  r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

UCHWAŁA NR 15

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Remigiuszowi Balińskiemu  – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015  r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

 

UCHWAŁA NR 16

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Zbigniewowi Dorendzie– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015  r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

UCHWAŁA NR 17

 

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 Panu Jakubowi Malskiemu– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015  r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 330 006  głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

UCHWAŁA NR 18

 

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 1 i § 2 uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2015 r.

 

§ 2

W związku z uchyleniem § 1 i § 2 uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 100 000 000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) utworzony na podstawie § 3 ww. uchwały w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 329 806 głosami „za”, przy 200 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

 

 

UCHWAŁA NR 19

 

 

§ 1

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy w części powstałej z rozwiązania kapitału rezerwowego określonego w uchwale nr 18 tj. w kwocie 63.481.492,07 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy) na wypłatę dywidendy.

2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.

 

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę IV.Z.16. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (Uchwała nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. w kwocie 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 17.079.003,91 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:

a) łączna kwota dywidendy wynosi  80.560.495,98 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, powiększonego o kwotę 63.481.492,07 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy)

c) dzień dywidendy ustala się na dzień 6 maja 2016 r.

d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 maja 2016 r.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 340 330 006 ważnych głosów stanowiących 76,04 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 340 329 806 głosami „za”, przy 200 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).