Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. oraz zgłoszony projekt uchwały

Raport bieżący 26/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2023 i 24/2023 z dnia 29 maja 2023 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 5 czerwca 2023 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Nationale – Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie – akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadającego 83 470 921 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 18,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu DEVELIA S.A., wniosku z dnia 5 czerwca 2023 r. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. (dalej: Wniosek).

Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad nowego punktu porządku obrad po punkcie 16, następującej sprawy:

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia programu motywującego na lata 2021-2024 dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki („Uchwała Zmieniana”), zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2022r.

 

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

W związku z Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2023  r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

 

1) Otwarcie Zgromadzenia.

2) Wybór Przewodniczącego.

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4) Przyjęcie porządku obrad.

5) Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki i innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz omówienie istotnych zdarzeń dotyczących minionego roku obrotowego.

6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2022, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021 (dalej: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022”).

7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku

obrotowym 2022.

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2022.

9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.

10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Develia S.A. za rok obrotowy 2022.

11) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2022.

13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania

obowiązków za rok obrotowy 2022.

14) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2022.

15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022 a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.

17) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A. z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie wprowadzenia programu motywującego na lata 2021-2024 dla członków Zarządu oraz kluczowych pracowników Spółki („Uchwała Zmieniana”), zmienionej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 maja 2022r.

18) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusz przedstawił również projekt stosownej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanego punktu porządku obrad, która stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust.1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat