Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela DEVELIA S.A.

Raport bieżący 64/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2021 z dnia 27.09.2021r., informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 1228/2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL10240Z6 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_64_2021_08_12

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat