Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Wprowadzenie do obrotu obligacji serii DVL0528OZ10

Raport bieżący 46/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2024 z dnia 9 maja 2024 r. oraz raportu bieżącego nr 41/2024 z dnia 21 maja 2024 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 881/2024 z dnia 4 lipca 2024r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 100.000 (sto  tysięcy) obligacji na okaziciela serii DVL0528OZ10 spółki DEVELIA S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. 2022.2554) w zw. z § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

RB_46_2024_04_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat