Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie akcjonariusza o zbyciu akcji w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Raport bieżący 86/2017

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 19.09.2017 r. zawiadomienia w trybie art. 69 i 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.poz.1639 z późn.zm.) oraz art. 6 § 6 Kodeksu spółek handlowych od dr Leszka Czarneckiego („Akcjonariusza”), iż w dniu 19 września 2017r. (data transakcji 15 września 2017r.) Akcjonariusz zbył:

1.bezpośrednio 636.081 akcji Emitenta uprawniających do 636.081 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,14% ogólnej liczby głosów oraz 0,14% kapitału zakładowego Emitenta;

2.pośrednio za pośrednictwem LC Corp B.V z siedzibą w Amsterdamie, Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, Open Life TUŻ S.A. z siedzibą w Warszawie i Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 228.368.000 akcji Emitenta uprawniających do 228.368.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 51,03% ogólnej liczby głosów oraz 51,03% kapitału zakładowego Emitenta.

 

Przed wyżej wskazanym zbyciem akcji Akcjonariusz posiadał 636.081 akcji Emitenta uprawniających do 636.081 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 0,14% ogólnej liczby głosów oraz 0,14% kapitału zakładowego Emitenta oraz pośrednio za pośrednictwem LC Corp B.V z siedzibą w Amsterdamie, Open Finance S.A. z siedzibą w Warszawie, Open Life TUŻ S.A. z siedzibą w Warszawie i Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 228.368.000 akcji Emitenta uprawniających do 228.368.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących 51,03% ogólnej liczby głosów oraz 51,03% kapitału zakładowego Emitenta.

 

Po wyżej wskazanym zbyciu akcji dr Leszek Czarnecki nie posiada bezpośrednio ani pośrednio akcji Emitenta, a zatem przestał być podmiotem dominującym wobec Emitenta w rozumieniu art. 6 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

 

Ponadto dr Leszek Czarnecki informuje, że według jego najlepszej wiedzy, brak jest podmiotów od niego zależnych posiadających akcje Emitenta oraz nie występują osoby trzecie uprawnione na podstawie umowy z dr Leszkiem Czarneckim do wykonywania praw głosu z akcji Emitenta.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat