Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 42/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu 04.07.2018 r. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.”), że fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Zmniejszenie udziału poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 29 czerwca 2018 r. transakcji zbycia na rynku regulowanym 8.450.000 akcji Spółki.

 

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie  50.041.696 akcji Spółki, stanowiących 11,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 50.041.696 głosów, co stanowiło 11,18% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadają łącznie 41.591.696 akcji Spółki, stanowiących 9,29% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 41.591.696 głosów, co stanowi 9,29% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

 

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy, a także zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat