Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) jest DEVELIA S. A.  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, KRS: 0000253077, działająca w imieniu własnym lub spółek z grupy DEVELIA (lista spółek) (dalej: Administrator).

U Administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym skontaktować można się za pośrednictwem adresu e-mail: ochronadanych@develia.pl

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

  1. realizacja czynności związanych z wyrażonym przez Państwa zainteresowaniem zawarcia umowy z Deweloperem, ustaleniem terminów spotkań, określeniem oczekiwań i potrzeb mieszkaniowych, okazaniem projektu lokalu w celu przygotowania oferty nabycia nieruchomości i projektu umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. w razie wyrażenia zgody marketingowej – wysyłka na podany przez Panią/Pana adres e-mail lub numer telefonu informacji i ofert handlowych dotyczących usług i produktów, w szczególności inwestycji budowlanych realizowanych przez Administratora, spółki z grupy DEVELIA oraz partnerów biznesowych Administratora, na podstawie Pani/Pana zgody na marketing bezpośredni zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  3. monitorowanie i poprawa jakości oferowanych produktów i usług, w tym w ramach ankiety satysfakcji klienta, oraz tworzenie w tym celu zestawień, analiz, statystyk, raportów oraz innych czynności marketingu bezpośredniego, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegającego na chęci zapewnienia jak najwyższej jakości usług.

W celu związanym z przygotowywaniem oferty podanie przez Państwa danych jest niezbędne. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonywania opisanych w ust. 1 i 2 czynności, a także przez rok od momentu ostatniego kontaktu.

W zakresie zgody na kontakt marketingowy Administratora podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. W tym zakresie dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania zgody.

W przypadku gdy dane przetwarzane są w celu realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu, przetwarzane będą do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto dane zostaną usunięte w każdym przypadku, gdy nie będą już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania i modyfikacji danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych lub ich przenoszenia, a także wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie i w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa powyżej, mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail  ochronadanych@develia.pl lub korespondencyjnie na adres: DEVELIA S.A., ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław

Ma Pani/Pan ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy RODO, na następujące dane kontaktowe: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą spółki z grupy DEVELIA oraz partnerzy biznesowi grupy, w tym doradcy kredytowi, instytucje finansowe, dostawcy oprogramowania, prawnicy.  W związku z przetwarzaniem danych w celach marketingowych dane przekazane mogą być dostawcom stosowanych w marketingu rozwiązań informatycznych i agencjom marketingowym.

Dane osobowe nie będą świadomie przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Ze względu jednak na korzystanie przez Administratora z usług dostawców oprogramowania i mechanizmów wspierających czynności marketingowe, może dojść do przetwarzania danych poza obszarem Unii Europejskiej, co przewidziane jest w regulaminach ww. usług.

Dane osobowe nie będą stanowić podstawy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jednakże mogą być przedmiotem profilowania w zakresie tworzonych przez Administratora analiz i statystyk.

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat