Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat
Regulamin korzystania z serwisu internetowego

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) DEVELIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ustala niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”).

§1.Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się pod domeną develia.pl (dalej jako „Serwis”) oraz korzystania przez Użytkowników z oferowanych za jego pośrednictwem usług,  a także określa stosunki pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem oraz ich prawa i obowiązki.
 2. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest spółka DEVELIA Spółka Akcyjna z siedzibą  we Wrocławiu, przy ul. gen. Romualda Traugutta 45 (50-416 Wrocław), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, posiadająca numer NIP 899-25-62-750, REGON 020246398, kapitał zakładowy: 452 280 199,00 zł (opłacony w całości).
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, jak również informacje, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, logotypy, teksty, dane oraz materiały, jak również znaki towarowe dostępne w Serwisie stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub innych praw, które przysługują Administratorowi  lub osobom trzecim i podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest uprawniony jedynie do zapoznania się z ich treścią. Bez uprzedniej zgody Administratora zabronione jest jakiekolwiek kopiowanie ww. elementów w celu ich wykorzystania zarówno w całości,  w części jaki i w formie zmodyfikowanej.
§2.Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a. Administrator – DEVELIA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jako podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.develia.pl;
b. Adres e-mail Użytkownika – adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik;
c. Formularz kontaktowy – formularz elektroniczny, znajdujący się w Serwisie służący do skontaktowania się z Administratorem,
d. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem www.develia.pl;
e. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem może być każda osoba, która spełnia zasady i warunki korzystania z Serwisu, określone w niniejszym Regulaminie.

§3.Zasady i warunki korzystania z serwisu
 1. W ramach Serwisu świadczone są usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Dostęp do Serwisu nie wymaga spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności nie wymaga dokonania rejestracji oraz logowania, jedynie w przypadku gdy Użytkownik będzie chciał skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego, wymagane jest podanie danych kontaktowych.
 3. Serwis prowadzony jest w związku z działalnością Administratora oraz spółek należących do grupy kapitałowej DEVELIA w celach informacyjnych oraz marketingowych. Serwis nie umożliwia zawierania transakcji, w szczególności zakupu mieszkań, domów ani lokali. Wszelkie informacje dostępne w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje dotyczące aktualnej oferty udzielane są przez właściwe biura sprzedaży.
 4. Korzystając z serwisu Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz poniższymi postanowieniami.
§4.
 1. Dostęp do Serwisu ma charakter nieodpłatny i nieograniczony w czasie.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma możliwość:
  1. pozyskiwania informacji o nieruchomościach prezentowanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, m.in. lokalach mieszkalnych, lokalach usługowych oraz domach oferowanych do sprzedaży przez spółki należące do grupy kapitałowej DEVELIA, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 3 powyżej,
  2. pozyskiwania informacji dotyczących działalności Administratora oraz spółek należących do grupy kapitałowej DEVELIA, promocjach oraz organizowanych konkursach,
  3. pozyskiwania informacji związanych z obowiązkami Administratora jako spółki giełdowej,
  4. wysłania wiadomości do Administratora za pośrednictwem Formularza kontaktowego.
§5.
 1. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub Firefox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
 2. Administrator stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników z Serwisu, zapisywane są na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 3. Serwis jest responsywny i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.,
 4. Administrator zastrzega, iż przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy. W szczególności używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
§6.Prawa I obowiązki użytkowników
 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik jest zobowiązany powstrzymać od wszelkich działań utrudniających lub zakłócających funkcjonowanie lub korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonywane w ramach Serwisu.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 5. W przypadku, gdy użytkownik korzystając z serwisu podaje swoje dane osobowe (np. wysyłając wiadomość do Administratora przez Formularz kontaktowy) zastosowanie mają zapisy Polityki Prywatności.
§7.Prawa I obowiązki administratora
 1. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem sił wyższych, bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich, jak również za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań lub udogodnień w ramach Serwisu.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek działania lub zaniechania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
 4. Administrator zastrzega sobie możliwość modyfikacji oraz zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych usług, funkcji i udogodnień dla Użytkowników, modyfikowania bądź usuwania treści zawartych w Serwisie, w tym informacji o dostępnej ofercie.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w Serwisie w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania funkcjonowania Serwisu i udostępniania oferowanych usług w każdym czasie, bez podania przyczyn.
§8.Warunki korzystania z formularza kontaktowego
 1. Formularz kontaktowy służy do wysłania wiadomości do Administratora.
 2. Korzystanie z Formularza kontaktowego za pośrednictwem Serwisu dostępne jest wyłącznie dla osób, które spełniają poniższe warunki:
  1. Użytkownik jest osobą fizyczną,
  2. Użytkownik ukończył 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub w przypadku gdy Użytkownikiem jest osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego,
  3. Użytkownik wyśle wiadomość do Administratora dokonując czynności, o których mowa w ust.3 poniżej.
 3. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego czyli wysłanie wiadomości do Administratora odbywa się poprzez:
  1. wypełnienie Formularza kontaktowego gdzie Użytkownik podaje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail i/lub numer telefonu oraz treści wiadomości,
  2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia,
  3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
  4. wysłanie wiadomości poprzez naciśnięcie przycisku „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ”.
 4. Zabronione jest podawanie fałszywych danych osobowych, jak również podawanie danych osobowych lub danych kontaktowych (w tym nr telefonu oraz adresu e-mail) innej osoby.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
§9.Przepisy końcowe
 1. Uwagi oraz reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz postanowień niniejszego Regulaminu można zgłaszać drogą elektroniczną na adres mailowy biuro@develia.pl, jak również poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie głównej za pośrednictwem linka „Znalazłem błąd”. Administrator zastrzega sobie możliwość nierozpoznawania uwag lub reklamacji wynikających z nieznajomości obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub informacji opublikowanych w Serwisie.
 2. Administrator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie z uwagi na zmianę obowiązującego prawa, charakteru Serwisu, oferowanych usług, czy wymagań technicznych. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie internetowej www.develia.pl.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie.
 4. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem lub korzystaniem z Serwisu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. – Dz.U. Nr 90, poz. 631).