Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Komunikaty giełdowe

Kalendarium

Liczba wyników: 0

Data Opis Opcje
{= if (post_type == 'stocks') { =} {= if (content) { =}
{{ content }}
{= } =} {= if (attachments) { =}

Załączniki:

{= attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =} {= } =} {= if (post_type == 'general_meeting') { =} {= if (children.length) { =} {= children.forEach(function(child) { =}

{{ child.data.name }}

{= if (child.data.content) { =}
{{ child.data.excerpt }}
{= if (child.data.link) { =} {= } =} {= } =} {= if (child.data.attachments) { =}

Załączniki:

{= child.data.attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =}
{= }) =} {= } else { =}
{{ content }}
{= if (attachments) { =}
{= attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =} {= } =} {= } =}

Nie znaleziono wyników.

Walne zgromadzenie

Liczba wyników: 0

Data Opis Opcje
{= if (children.length) { =} {= children.forEach(function(child) { =}

{{ child.data.name }}

{= if (child.data.content) { =}
{{ child.data.excerpt }}
{= if (child.data.link) { =} {= } =} {= } =} {= if (child.data.attachments) { =}

Załączniki:

{= child.data.attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =}
{= }) =} {= } else { =} {= if (content) { =}
{{ content }}
{= } =} {= if (attachments) { =}

Załączniki:

{= attachments.forEach(function(attachment) { =} {= if (attachment.file) { =}
{{ attachment.file.title }}
{= } =} {= }) =}
{= } =} {= } =}

Nie znaleziono wyników.

Dywidendy

W dniu 27 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 179.023.324,40 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,40 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 14 lipca 2023 r.
Termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2023r. (kwota 107.413.994,64 zł) 13 października 2023r. (kwota 71.609.329,76 zł)

W dniu 17 maja 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 201.401.239,95zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,45 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 24 maja 2022 r.
Termin wypłaty dywidendy: 31 maja 2022 r.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 76.084.912,87zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,17 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 6 lipca 2021 r.
Termin wypłaty dywidendy: 13 lipca 2021 r.

W dniu 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 44.755.831,10 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,10 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 18 września 2020 r.
Termin wypłaty dywidendy: 2 października 2020 r.

W dniu 13 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 120.840.743,97 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,27 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
Dzień dywidendy: 19 sierpnia 2019 r.
Termin wypłaty dywidendy: 30 sierpnia 2019 r.

W dniu 27 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 107.413.994,64 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,24 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
Dzień dywidendy: 23 lipca 2018 r.
Termin wypłaty dywidendy: 31 lipca 2018 r.

W dniu 27 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 31.329.081,77 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,07 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
Dzień dywidendy: 25 lipca 2017 r.
Termin wypłaty dywidendy: 8 sierpnia 2017 r.

W dniu 13 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

Wysokość dywidendy: 80.560.495,98 zł
Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,18 zł
Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje
Dzień dywidendy: 6 maja 2016 r.
Termin wypłaty dywidendy: 20 maja 2016 r.

Ład korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Informacja na temat stanu stosowania DPSN 2021_DEVELIA
PDF, 101.2 KB
Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk (Raport EBI nr 1/2022)
PDF, 133.8 KB

Wybrane dane finansowe

Dane 2015 2016 2017 2018 1H2018 1H2019 1H2019/1H2018
Przychody 449,9 547,0 706,2 796,7 487,7 631,7 + 29,5%
EBITDA 155,2 204,7 90,3 255,5 223,2 169,7 - 24,0%
Zysk netto 108,9 113,1 80,2 160,4 147,1 125,4 - 14,7%
Skorygowany zysk netto(*) 90,3 118,0 145,5 166,9 123,2 155,2 + 25,9%
Aktywa 2 890,9 3 197,1 3 299,6 3 574,7 3 511,7 3 505,7 - 0,2%
Kapitał własny 1 364,6 1 396,2 1 448,4 1 497,8 1 488,1 1 496,1 + 0,5%
Dług oprocentowany netto 840,6 850,1 814,1 785,8 773,6 858,2 + 10,9%
ROA 3,8% 3,5% 2,4% 4,5%
ROE 8,0% 8,1% 5,5% 10,7%
Wskaźnik zadłużenia ND/E 61,6% 60,9% 56,2% 52,5% 52,0% 57,4% + 10,3%

(*) Korekta zysku netto o : (i) wynik na aktualizacji wartości nieruchomości oraz kredytów walutowych (ii) odpisy aktualizujące zapasy

Obligacje

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), obligacji na okaziciela o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 150.000.000 złotych („Obligacje”) („Oferta”, „Oferty”), emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji przez DEVELIA S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 899-256-27-50, REGON: 020246398, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wynosi 447.558.311 złotych, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www.develia.pl („Spółka”). Liczba Obligacji będących przedmiotem danej emisji, cena emisyjna jednej Obligacji danej serii, warunki oferty oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji zostaną każdorazowo wskazane w ostatecznych warunkach emisji danej serii Obligacji („Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii Obligacji”).

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i Ofercie Obligacji jest prospekt podstawowy Programu emisji Obligacji Spółki („Prospekt”), który został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 października 2022 r. na potrzeby oferty publicznej wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji Danej Serii Obligacji.

Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.develia.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: Michael/Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie (www.michaelstrom.pl).

Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności wyznaczone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Zatwierdzenie Prospektu przez KNF nie powinno być uznawane za zatwierdzenie Emitenta, w tym jego modelu biznesowego metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jego finansowania, ani jakości Obligacji, które są przedmiotem Prospektu. Inwestorzy powinni dokonać własnej oceny adekwatności inwestowania w Obligacje.

W celu uzyskania pełnych informacji na temat Emitenta i Oferty Obligacji konieczna jest łączna interpretacja Prospektu, suplementów i komunikatów aktualizujących do Prospektu oraz Ostatecznych Warunków Emisji Danej Serii Obligacji.

INWESTYCJA W OBLIGACJE OFEROWANE W RAMACH PROSPEKTU WIĄŻE SIĘ Z SZEREGIEM RYZYK WŁAŚCIWYCH DLA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ORAZ RYZYKAMI ZWIĄZANYMI Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ. OPIS TYCH RYZYK ZNAJDUJE SIĘ W CZĘŚCI IV PROSPEKTU – „CZYNNIKI RYZYKA”. W SZCZEGÓLNOŚCI ZWRACA SIĘ UWAGĘ INWESTORÓW, IŻ OBLIGACJE NIE SĄ DEPOZYTAMI (LOKATAMI) BANKOWYMI I NIE SĄ OBJĘTE SYSTEMEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW. W PRZYPADKU NIEWYPŁACALNOŚCI EMITENTA SPOWODOWANEJ POGORSZENIEM SIĘ JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ, W TYM UTRATĄ PŁYNNOŚCI PRZEZ EMITENTA LUB ZMIENIAJĄCĄ SIĘ SYTUACJĄ NA RYNKU KAPITAŁOWYM, CZĘŚĆ LUB CAŁOŚĆ ZAINWESTOWANEGO KAPITAŁU MOŻE ZOSTAĆ UTRACONA, JAK RÓWNIEŻ NABYWCY OBLIGACJI MOGĄ NIE OTRZYMAĆ ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI PRZEWIDZIANYCH W WARUNKACH EMISJI OBLIGACJI. W ZWIĄZKU Z TYMI RYZYKAMI, PRZED INWESTYCJĄ W OBLIGACJE INWESTORZY POWINNI ROZWAŻYĆ, CZY ICH PORTFEL INWESTYCYJNY JEST NALEŻYCIE ZDYWERSYFIKOWANY. INWESTORZY POWINNI PRZECZYTAĆ PROSPEKT PRZED PODJĘCIEM DECYZJI INWESTYCYJNEJ W CELU PEŁNEGO ZROZUMIENIA POTENCJALNYCH RYZYK I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z DECYZJĄ O ZAINWESTOWANIU W OBLIGACJE.

Oferta publiczna jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt nie może być traktowany jako propozycja lub oferta nabycia. Prospekt, ani Ostateczne Warunki Emisji Danej Serii Obligacji ani Obligacje nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki). Ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za ofertę publiczną papierów wartościowych Spółki objętych niniejszym Prospektem w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać rozpowszechnianie informacji zamieszonych na tych stronach sieci Internet. Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

W związku z art. 5f rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, a także art. 1y rozporządzenia Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy, Oferta Publiczna Obligacji nie jest kierowana do:

– którychkolwiek obywateli rosyjskich lub osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego, państwa będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii ani do osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim, w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii,

– którychkolwiek obywateli białoruskich lub osób fizycznych zamieszkałych na Białorusi  lub którychkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą na Białorusi; ograniczenie nie ma zastosowania do obywateli państwa członkowskiego lub osób fizycznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub stały w państwie członkowskim.

 

Informujemy, że materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp oraz korzystanie z nich: (i) podlegają warunkom opisanym powyżej, (ii) są przeznaczone dla osób/podmiotów znajdujących się i uzyskujących dostęp do niniejszej strony internetowej z terytorium Polski, (iii) nie są skierowane do rezydentów amerykańskich (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z roku 1933 r. (U.S. Securities Act 1933) ani do osób, które reprezentują, lub działają na rachunek, takiej osoby, (iv) nie są skierowane do osób/podmiotów znajdujących się na terytorium Stanów Zjednoczonych.

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Uwaga: Wybierając opcję „AKCEPTUJĘ”, potwierdzają Państwo zapoznanie się z powyższym zastrzeżeniem i akceptują Państwo zawarte w nim informacje.

Świadectwa zgodności :

Istotne transakcje

Na dzień dzisiejszy brak informacji o istotnych transakcjach zawieranych przez podmioty powiązane, spełniającej kryteria określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623).

Pozostałe

Informacja o dokumentach związanych z połączeniem NP 17 sp. z o.o. Projekt 1 sp.k., NP 17 sp. z o.o. Projekt 2 sp.k., NP 17 sp. z o.o. Projekt 3 sp.k. oraz NP 17 sp. z o.o. Projekt 4 sp.k.

Informacja o dokumentach związanych z połączeniem NP 12 sp. z o.o. oraz LC NP 17 sp. z o.o. oraz NP 18 sp. z o.o. oraz NP 21 sp. z o.o. oraz NP 22 sp. z o.o. oraz NP 23 sp. z o.o.

Informacja o dokumentach związanych z połączeniem LC Corp Service S.A. oraz LC Corp INVEST XV PROJEKT 2 sp.k. oraz LC Corp INVEST XV PROJEKT 4 sp.k. oraz LC Corp INVEST XV PROJEKT 8 sp.k.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022 - DEVELIA WROCŁAW S.A.

Develia Wrocław SA Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2022
PDF, 274.1 KB

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021 - DEVELIA S.A.

DEVELIA SA Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2021
PDF, 305.4 KB

Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020 - Warszawa Przyokopowa Sp z o.o.

Warszawa Przyokopowa Informacja o realizowanej strategii podatkowej 2020
PDF, 313.6 KB