Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Zawiadomienie otrzymane od akcjonariusza o zwiększeniu ogólnej liczby głosów w Spółce

Raport bieżący 1/2023

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o połączeniu ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna, o następującej treści:

 

„Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz DFE uprzejmie informuje, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Develia S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 15%.

Przed połączeniem:
Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 16.096.523 akcji, stanowiących 3,60% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 16.096.523 głosów z akcji stanowiących 3,60% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 65.543.679 akcji, stanowiących 14,64% udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 65.543.679 głosów z akcji stanowiących 14,64% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Po połączeniu:
Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 81.640.202 akcji, stanowiących 18,24% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 81.640.202 głosów z akcji stanowiących 18,24% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE informuje, że:
– nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
– nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
– nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.”

Załączniki:

RB_1_2023_05_01

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat