Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rekomendacja Zarządu Develia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Raport bieżący 22/2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 maja 2023 r. podjął uchwałę na podstawie przyjętej polityki dywidendowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta aby zysk Develia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 r. w kwocie 296.697.526,48 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych 48/100) przeznaczyć w następujący sposób:

– kwotę 179.023.324,40  zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote 40/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy,

– kwotę 117.674.202,08 zł (słownie: sto siedemnaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery  tysiące dwieście dwa złote 08/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Zarząd proponuje jednocześnie aby dzień dywidendy został określony na dzień 14 lipca 2023 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2023 r. (kwota 107.413.994,64 zł) i 13 października 2023 r. (kwota 71.609.329,76 zł).

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że powyższa propozycja została również przedstawiona Radzie Nadzorczej do zaopiniowana i uzyskała pozytywną opinię.

Powyższa informacja w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

 

 

 

Załączniki:

RB_22_24_05_2023