Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Rekomendacja Zarządu Develia S.A. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

Raport bieżący 24/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 kwietnia 2024 r. podjął uchwałę na podstawie przyjętej polityki dywidendowej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r., zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta aby zysk Develia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. w kwocie 410.303.231,49 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych 49/100) przeznaczyć w następujący sposób:

– kwotę 219.394.096,34 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy,

– kwotę 190.909.135,15 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 15/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 226.140.099,50 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów sto czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100), która obejmuje część zysku za rok obrotowy 2023 przeznaczonego na wypłatę dywidendy w kwocie 219.394.096,34 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych 34/100), powiększonego o kwotę 6.746.003,16 zł (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzy złote 16/100) przeniesioną z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku z roku 2019 z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości i przeznaczoną na wypłatę dywidend.

Zarząd proponuje jednocześnie aby dzień dywidendy został określony na dzień 17 czerwca 2024 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 lipca 2024 r. (kwota 113.070.049,75 zł) i 6 września 2024 r. (kwota 113.070.049,75 zł).

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że powyższa propozycja została również przedstawiona Radzie Nadzorczej do zaopiniowana i uzyskała pozytywną opinię.

Powyższa informacja w ocenie Zarządu Emitenta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_24_2024_16_04