Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Asymilacja akcji serii K z pozostałymi akcjami Spółki notowanymi na GPW

Raport bieżący 9/2024

Podstawa prawna: Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 5 lutego 2024 r. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie asymilacji w dniu 9 lutego 2024 r. 4.721.888 akcji zwykłych Spółki oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLCCRP00199” z notowanymi akcjami Spółki emisji podstawowej oznaczonymi kodem „PLLCCRP00017”.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. 2022.2554) w zw. z § 17 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Załączniki:

RB_09_2024_07_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat