Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

Raport bieżący 132/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego: nr 129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r., informuje o powzięciu informacji o komunikacie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 grudnia  2016 r. oraz komunikacie BondSpot S.A. z dnia 22 grudnia 2016 r., zgodnie z którymi od 23 grudnia 2016 r. obligacje na okaziciela serii LCC007100521 (symbol LC10521) Spółki LC Corp S.A. oznaczone kodem PLLCCRP00090, zgodnie z uchwałą nr 861/16 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 20 grudnia 2016 r., będą notowane pod skróconą nazwą LCC0521 i oznaczone kodem PLLCCRP00082.

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat