Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Asymilacja obligacji spółki LC Corp S.A.

Raport bieżący 38/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Spółka”) informuje, iż powziął w dniu dzisiejszym informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 256/17 z dnia
19 kwietnia 2017 r. („Uchwała”) o  dokonaniu, w dniu 25 kwietnia 2017 r., asymilacji 15.000 (piętnastu tysięcy) obligacji Spółki LC Corp S.A. oznaczonych  kodem PLLCCRP00116 z 25.000 (dwudziestoma pięcioma tysiącami) obligacji Spółki LC Corp S.A. oznaczonymi kodem PLLCCRP00108. Obligacje objęte asymilacją otrzymują kod PLLCCRP00108. Zgodnie z Uchwałą, z dniem 25 kwietnia 2017 r. kodem PLLCCRP00108 oznaczonych jest 40.000 (czterdzieści tysięcy) obligacji Spółki LC Corp S.A.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 34 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat