Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący 038/2012

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp SA z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000253077 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp SA na dzień 26 czerwca 2012 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat