Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Decyzja dotycząca przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku

Raport bieżący 29/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. oraz raportu bieżącego nr 7/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwalę nr 13/2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 8/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w przedmiocie wyboru biegłego rewidenta LC Corp S.A. (obecnie Develia S.A.) do zbadania sprawozdań za lata obrotowe 2018, 2019, 2020, w ten sposób, że podmiot wybrany do przeglądu śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Develia S.A. (poprzednio LC Corp S.A.) przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 r. w miejsce przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2020 roku.

 

Jednocześnie Rada Nadzorcza Spółki upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia aneksu do umowy z dnia 27 lipca 2018 r. o świadczenie usług rewizji finansowej oraz innych usług atestacyjnych ze spółką Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie w przedmiocie dotyczącym przeprowadzenia badania (zamiast przeglądu) śródrocznego jednostkowego sprawozdania Spółki za I półrocze 2020 r.

 

Załączniki:

rb_29_2020_28_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat