Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

Raport bieżący 58/2022

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 listopada 2022 roku otrzymał od pełnomocnika reprezentującego Emitenta informację o wydaniu w dniu 10 listopada 2022 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKIK”) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji, polegającej utworzeniu przez Emitenta wspólnie z THE HEART Spółka Akcyjna („Heart”) wspólnego przedsiębiorcy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym Emitent informuje o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających określonego w umowie współpracy w ramach joint venture z zamiarem realizacji za pośrednictwem utworzonej spółki celowej inwestycji polegającej na stworzeniu przez Heart systemu do obsługi nieruchomości, w tym platformy IT do zarządzania nieruchomościami i najemcami oraz aplikacji mobilnej dla najemców, na zlecenie spółki celowej.

O dalszych działaniach dotyczących transakcji Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

Informacja o uzyskaniu decyzji Prezesa UOKIK w sprawie zgody na dokonanie ww. koncentracji, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

Załączniki:

RB_58_2022_14_11

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat