Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Decyzja Prezesa UOKiK w sprawie zgody na dokonanie koncentracji

Raport bieżący 11/2024

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 56/2023 z dnia 31 października 2023 r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od pełnomocnika reprezentującego Emitenta informację o wydaniu w dniu 13 lutego 2024 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („Prezes UOKIK”) bezwarunkowej zgody na dokonanie koncentracji polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Emitenta razem z podmiotami niepowiązanymi z Emitentem w oparciu o spółkę Morska Park Development S.A., w celu realizacji wspólnej wieloetapowej inwestycji polegającej na budowie i komercjalizacji lokali mieszkalnych i usługowych o maksymalnej powierzchni użytkowej 90.000,00 m2 (dziewięćdziesiąt tysięcy metrów kwadratowych) na nieruchomościach w Gdyni Leszczynki o łącznej powierzchni 38 600 m2 („Wspólna Inwestycja”).

W związku z powyższym Emitent informuje o spełnieniu się jednego z warunków zawieszających Wspólnej Inwestycji określonego w liście intencyjnym z dnia 31 października 2023 r., o zawarciu którego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 56/2023 z dnia 31 października 2023 r.

O dalszych działaniach dotyczących transakcji Emitent poinformuje w kolejnych raportach bieżących.

Informacja o uzyskaniu decyzji Prezesa UOKIK w sprawie zgody na dokonanie ww. koncentracji, w ocenie Emitenta, stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.

 

Załączniki:

RB_11_2024_13_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat