Dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G, H, praw do akcji serii J oraz akcji ser

Raport bieżący 008/2007