Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii K

Raport bieżący 8/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 137/2024 z dnia 5 lutego 2024 r.                                             w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.721.888 (słownie: cztery miliony siedemset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLLCCRP00199”.

Jednocześnie Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił wprowadzić z dniem 9 lutego 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym powyższe akcje Emitenta, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 9 lutego 2024 r. ich asymilacji z notowanymi akcjami Spółki oznaczonymi kodem „PLLCCRP00017”.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. Dz.U. 2022.2554).

 

Załączniki:

RB_08_2024_05_02

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat