Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu

Raport bieżący 50/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 45/2020 z dnia 2 września 2020 roku informuje o emisji do 70.000 niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii LCC1023OZ4, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 70.000.000 PLN ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 400.000.000 PLN.

Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje zostaną zaproponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w sposób, który nie będzie wymagał od Emitenta sporządzenia prospektu ani memorandum informacyjnego. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększony o  marżę w wysokości 3,3 % w skali roku.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 7 października 2020 r. i zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. pełniącego funkcję agenta emisji, a następnie zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 6 października 2023 r.

Podstawa prawna: Art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Załączniki:

rb_50_2020_28_09