Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu

Raport bieżący 33/2023

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 6 czerwca 2023 roku informuje o emisji 100.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii DVL0726OZ8, o wartości nominalnej 1.000 PLN każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej wynoszącej 100.000.000,00 PLN („Obligacje”), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 600.000.000 PLN.

Łączny popyt na obligacje, zgłoszony przez inwestorów w procesie budowy książki popytu, przekroczył kwotę 180.000.000 PLN. Emitent wyznaczył marżę odcięcia w wysokości 3,58% p.a. („Marża”), wyznaczając tym samym kwotę emisji na poziomie 100.000.000 PLN. Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik referencyjny WIBOR 3M powiększony o Marżę.

Emisja Obligacji nastąpi w trybie oferty prowadzonej na podstawie z art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach w związku z art. 1 ust. 4 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), skierowaną wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, dla której nie ma obowiązku sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego.

Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 6 lipca 2023 roku i zapisane w ewidencji prowadzonej przez mBank S.A. pełniącego funkcję agenta emisji, a następnie zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 6 lipca 2026 roku.

Podstawa prawna: art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

 

Załączniki:

RB_33_2023_27_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat