Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu – informacja poufna

Raport bieżący 055/2013

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu 31 października 2013 r. emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z bankami Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Umowy Programu Emisji Obligacji (RB nr 23/2007 z dnia 27.07.2007r.).
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.
Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.
Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:
1 .Data emisji – 31 października 2013 roku
2. Data wykupu – 30 października 2018 roku
3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych
4. Wartość nominalna jednej obligacji – 100.000,- PLN (słownie sto tysięcy złotych 00/100)
5. Wartość nominalna Emisji – 50.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100)
6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 500 sztuk
Łączna wartość zobowiązań finansowych zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym (skonsolidowany raport za półrocze 2013 r. z dnia 22.08.2013 r.), na dzień 30.06.2013 roku wyniosła 512,7 mln PLN (całkowita wartość zobowiązań: 671 mln PLN). Prognozowana wartość zobowiązań finansowych do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 800 mln PLN (całkowita wartość zobowiązań: 900 mln PLN).
Informacji ta stanowi w opinii Zarządu LC Corp S.A. informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki:

055_2013_31_10_2013