Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu – informacja poufna

Raport bieżący 015/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent") informuje o dokonaniu w dniu 20 marca 2015 r. emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z bankami: Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy Programu Emisji Obligacji (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2007 z dnia 27.07.2007r.).
Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.
Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.
Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

  1. Data emisji – 20 marca 2015 roku
  2. Data wykupu – 20 marca 2020 roku
  3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych
  4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
  5. Wartość nominalna Emisji – 65.000.000,- PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych 00/100)
  6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 65.000 sztuk

Łączna wartość zobowiązań finansowych zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wyniosła 915 mln PLN oraz 180 mln PLN z tytułu zakupu akcji Sky Tower S.A. (całkowita wartość zobowiązań: 1.398 mln PLN). Prognozowana wartość zobowiązań finansowych do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 1.100 mln PLN (całkowita wartość zobowiązań: 1.400 mln PLN).

 

Środki pozyskane z powyższej emisji zostaną przeznaczone w całości na wykup obligacji wyemitowanych w dniu 01.06.2012 r. w ramach powyżej opisanej umowy Programu Emisji Obligacji (o której to emisji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 42/2012 z dnia 01.06.2012 r.),a których termin wykupu przypada na dzień 25.05.2015 r.

Informacji ta stanowi w opinii Zarządu LC Corp S.A. informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Załączniki:

RB_15_2015_03_20

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat