Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu – informacja poufna

Raport bieżący 53/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 10 maja 2016 r. dokonał emisji 5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z bankami: Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy Programu Emisji Obligacji (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2007 z dnia 27.07.2007r.).

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.

Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

1. Data emisji – 10 maja 2016 roku
2. Data wykupu – 10 maja 2021 roku

3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych

4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100)

5. Wartość nominalna Emisji – 85.000.000,- PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów złotych 00/100)

6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 85.000 sztuk

 

Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 31 grudnia 2015 roku) wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosiła 515 mln PLN (słownie: pięćset piętnaście milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 355 mln PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów złotych) oraz 148 mln PLN (słownie: sto czterdzieści osiem milionów złotych) z tytułu zakupu akcji spv. Wartość zobowiązań przeterminowanych Emitenta wynosiła 87 tys. PLN (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych).

 

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: 325 mln PLN (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 315 mln PLN (słownie: trzysta piętnaście milionów złotych).

Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 31 grudnia 2015 roku)  wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Emitenta wynosi 1.526 mln PLN (słownie: jeden miliard pięćset dwadzieścia sześć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 935 mln PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć milionów złotych) oraz 148 mln PLN (słownie: sto czterdzieści osiem milionów złotych) z tytułu zakupu akcji spv.

 

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Grupy Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: 1.550 mln PLN (słownie: jeden miliard pięćset pięćdziesiąt milionów złotych); w tym zobowiązania finansowe 1.150 mln PLN (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt  milionów złotych).

Informacji ta stanowi w opinii Zarządu LC Corp S.A. informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych