Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu – informacja poufna

Raport bieżący 126/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 5 grudnia 2017 r. dokonał emisji 4,5-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych w ramach podpisanej z bankami: Bankiem Polska Kasa Opieki S.A z siedzibą w Warszawie oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy Programu Emisji Obligacji (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2007 z dnia 27.07.2007r.).

 

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.

 

Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

 

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

1. Data emisji – 5 grudnia 2017 roku

2. Data wykupu – 5 czerwca 2022  roku

3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych

4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100)

5. Wartość nominalna Emisji – 50.000.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych 00/100)

6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 50.000 sztuk

 

Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 30 września 2017) wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 592 mln PLN (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony złotych), w tym zobowiązania finansowe 468 mln PLN (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem milionów złotych) oraz 116 mln PLN (słownie: sto szesnaście milionów złotych) z tytułu zakupu akcji spv. Wartość zobowiązań przeterminowanych Emitenta wynosi 61 tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

 

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: 685 mln PLN (słownie: sześćset osiemdziesiąt pięć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 675 mln PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć milionów złotych).

 

Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 30 września 2017) wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Emitenta wynosi 1.810 mln PLN (słownie: jeden miliard osiemset dziesięć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 1.057 mln PLN (słownie: jeden miliard pięćdziesiąt siedem milionów złotych) oraz 116 mln PLN (słownie: sto szesnaście milionów złotych) z tytułu zakupu akcji spv.

 

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Grupy Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji: 1.726 mln PLN (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia sześć milionów złotych), w tym zobowiązania finansowe 1.326 mln PLN (słownie: jeden miliard trzysta dwadzieścia sześć milionów złotych).

 

Przedmiot niniejszego raportu stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, gdyż emisja obligacji o wartości wymienionej w raporcie zapewni Spółce finansowanie w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych, a tym samym wskazuje na zdolność Spółki do zaciągania tego typu zobowiązań i możliwości realizowania swoich celów inwestycyjnych. Powyższa okoliczność zdaniem Zarządu Spółki ma wpływ na wycenę akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innych instrumentów finansowych notowanych na rynkach regulowanych, a także wskazuje na stabilną sytuację finansową Spółki i zdolność do realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat