Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu – informacja poufna

Raport bieżący 64/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje , że w dniu 19 października 2018 r. dokonał emisji dwuletnich i czteroletnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o zmiennym oprocentowaniu w ramach podpisanej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy Programu Emisji Obligacji (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2018 z dnia 02.10.2018 r.) o łącznej wartości nominalnej 100.000.000 PLN (tj. o wartości nominalnej 66.000.0000 PLN dla obligacji czteroletnich oraz o wartości nominalnej 34.000.000 PLN dla obligacji dwuletnich).

 

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.

 

Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

 

Obligacje dwuletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach:

1. Data emisji – 19 października 2018 roku

2. Data wykupu – 19 października 2020 roku

3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych

4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100)

5. Wartość nominalna Emisji – 34.000.000,- PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony złotych 00/100)

6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 34.000 sztuk

 

Obligacje czteroletnie zostały wyemitowane na następujących warunkach:

1. Data emisji – 19 października 2018 roku

2. Data wykupu – 19 października 2022 roku

3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach kwartalnych

4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100)

5. Wartość nominalna Emisji – 66.000.000,- PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów złotych 00/100)

6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 66.000 sztuk

 

Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 30.06.2018 r.) wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 742 685 497,22 PLN (słownie złotych: siedemset czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem i 22/100), w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 85 050,95 PLN). Wartość zobowiązań przeterminowanych Emitenta wynosi 85 050,95 PLN (słownie złotych: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt i 95/100). W ujęciu skonsolidowanym wartość zobowiązań na 30.06.2018 r. wynosi 2 023 586 060,35 PLN (słownie złotych: dwa miliardy dwadzieścia trzy miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt i 35/100).

 

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: prognozowana wartość zobowiązań Emitenta do czasu ostatecznego wykupu Obligacji będzie kształtowała się na poziomie odpowiednim do skali działalności prowadzonej przez Emitenta, przy czym zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z Obligacji.

 

Przedmiot niniejszego raportu stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, gdyż emisja obligacji o wartości wymienionej w raporcie zapewni Spółce finansowanie w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych, a tym samym wskazuje na zdolność Spółki do zaciągania tego typu zobowiązań i możliwości realizowania swoich celów inwestycyjnych. Powyższa okoliczność zdaniem Zarządu Spółki ma wpływ na wycenę akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innych instrumentów finansowych notowanych na rynkach regulowanych, a także wskazuje na stabilną sytuację finansową Spółki i zdolność do realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.