Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu – informacja poufna

Raport bieżący 22/2019

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. dokonał emisji czteroletnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych o zmiennym oprocentowaniu w ramach podpisanej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie umowy Programu Emisji Obligacji (o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2018 z dnia 02.10.2018 r.) o łącznej wartości nominalnej 60.000.000 PLN („Obligacje”).

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.

Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

1. Data emisji – 22 maja 2019 roku

2. Data wykupu – 22 maja 2023 roku

3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach kwartalnych

4. Wartość nominalna jednej obligacji – 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc  złotych 00/100)

5. Wartość nominalna Emisji – 60.000.000,- PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych 00/100)

6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 60.000 sztuk

Na ostatni dzień kwartału poprzedzający nie więcej niż cztery miesiące udostępnienie propozycji nabycia (tj. 31 marca 2019 r.) wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 658.501.000 PLN (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów pięćset jeden tysięcy złotych), w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 4.000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). W ujęciu skonsolidowanym wartość zobowiązań na 31 marca 2019 r. wynosi 1.925.631.000 PLN (słownie: jeden miliard dziewięćset  dwadzieścia pięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych), w tym zobowiązania przeterminowane wyniosły 12.519.000 PLN (słownie: dwanaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych).

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia: prognozowana wartość zobowiązań Emitenta do czasu ostatecznego wykupu Obligacji będzie kształtowała się na poziomie odpowiednim do skali działalności prowadzonej przez Emitenta, przy czym zobowiązania Emitenta będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie a wskaźniki zadłużenia kształtować się będą na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z Obligacji.

Przedmiot niniejszego raportu stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 ust. 1 Rozporządzenia MAR, gdyż emisja obligacji o wartości wymienionej w raporcie zapewni Spółce finansowanie w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych, a tym samym wskazuje na zdolność Spółki do zaciągania tego typu zobowiązań i możliwości realizowania swoich celów inwestycyjnych. Powyższa okoliczność zdaniem Zarządu Spółki ma wpływ na wycenę akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innych instrumentów finansowych notowanych na rynkach regulowanych, a także wskazuje na stabilną sytuację finansową Spółki i zdolność do realizacji przyszłych projektów inwestycyjnych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne.

Załączniki:

rb_022_2019_22_05

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat