Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Emisja obligacji w ramach programu

Raport bieżący 016/2011

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. informuje, iż w ramach podpisanego z Bankiem Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Programu Emisji Obligacji (RB nr 23/2007 z dnia 27.07.2007r.), Spółka LC Corp S.A. dokonała w dniu 15 kwietnia 2011 r. emisji 3-letnich niezabezpieczonych obligacji kuponowych.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obligacje są wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane, kuponowe.

Wykup obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.

Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:

  1. Data emisji – 15 kwietnia 2011 roku
  2. Data wykupu – 15 kwietnia 2014 roku
  3. Warunki wypłaty oprocentowania – oprocentowanie na warunkach rynkowych; odsetki wypłacane w okresach półrocznych
  4. Wartość nominalna jednej obligacji – 100.000,- PLN (słownie sto tysięcy złotych 00/100)
  5. Wartość nominalna Emisji – 100.000.000,- PLN (słownie: sto milionów złotych 00/100)
  6. Liczba Obligacji w ramach Serii – 1000 sztuk

Łączna wartość zobowiązań finansowych zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym (skonsolidowany raport roczny za rok 2010 z dn. 21.03.11), na dzień 31.12.2010 roku wyniosła 210,2 mln PLN (całkowita wartość zobowiązań: 307,5 mln PLN). Prognozowana wartość zobowiązań finansowych do czasu całkowitego wykupu obligacji wynosi 600 mln PLN.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 5 ust. 1 pkt. 11 i § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat