Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja dotycząca niestosowania niektórych zasad określonych w dobrych praktykach spółek notowanych na GPW

Raport bieżący EBI 01/2012

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, iż Emitent nie będzie stosował wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 listopada 2012 r. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r.
II Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych
Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.
Emitent nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Emitenta dokumentowanie oraz przebieg dotychczasowych walnych zgromadzeń zapewnia transparentność Emitenta oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Ponadto informacje dotyczące podejmowanych uchwał Emitent przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na stronie internetowej, zatem inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu.
IV Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy
10. Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na:
1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
W ocenie Zarządu obowiązujące w Spółce zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych. W ocenie Zarządu Spółki. Powyższa zasada nie jest i nie będzie stosowana. z uwagi na utrudnienia logistyczne oraz zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia, a w szczególności realne ryzyko takich zakłóceń technicznych, które uniemożliwią nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad. Ponadto w ocenie Emitenta udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej związany jest z zagrożeniem przepływu informacji podczas takiej komunikacji. Z uwagi na powyższe Emitent nie może zadeklarować zastosowania zasady IV.10. w terminie określonym przez Radę Giełdy. Jednakże Emitent nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Załączniki:

rb_ebi01_11122012

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat