Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o dokonaniu odpisów aktualizujących wartość aktywów

Raport bieżący 18/2017

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, iż w związku z prowadzonymi pracami nad jednostkowym sprawozdaniem rocznym Emitenta za rok 2016 oraz sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy LC Corp, których publikacja przewidziana jest na dzień 21.03.2017 r., dokonano oceny utraty wartości realizowanych mieszkaniowych inwestycji deweloperskich w spółkach zależnych od Emitenta. W związku z tym, podjęte zostały decyzje o dokonaniu odpisów aktualizujących wartości gruntów zlokalizowanych: w Łodzi (w związku z planowanym zakończeniem działalności na rynku łódzkim) oraz w Katowicach (w związku z aktualizacją budżetów realizacji inwestycji). Dokonane odpisy dotyczą spółek zależnych od Emitenta: LC Corp Invest XV Sp. z o.o. Investments SKA (w zakresie gruntów położonych w Łodzi oraz w Katowicach) oraz Kraków Zielony Złocień Sp. z o.o.(w zakresie gruntu położonego w Katowicach). Łączna wysokość odpisów wynosi ok. 24 mln zł.

Dokonanie w/w odpisów aktualizacyjnych przez spółki zależne od Emitenta wpłynie na obniżenie skonsolidowanego wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta za 2016 rok o kwotę ok. 24 mln zł, jak również na obniżenie wyniku finansowego, jak i wartości sumy bilansowej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta o kwotę ok. 22 mln zł.

Emitent dokonał oceny utraty wartości realizowanych mieszkaniowych inwestycji deweloperskich na dzień 31 grudnia 2016 roku biorąc pod uwagę wahania cen rynkowych gruntów, tempa i cen sprzedaży mieszkań, kosztów budowy, harmonogramów realizacji projektów oraz kalkulacji stopy dyskonta w przyszłości.

Informacja te stanowi, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat