Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o liczbie sprzedanych lokali przez spółki z Grupy LC Corp w III kwartale 2015 r.

Raport bieżący 081/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego raportu przekazuje informacje o sprzedaży lokali przez spółki z Grupy LC Corp w trzecim kwartale 2015 roku w porównaniu do trzeciego kwartału 2014 roku.

Dane pokazują ilość umów deweloperskich i przedwstępnych (w przypadku lokali mieszkalnych po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie oraz lokali usługowych) pomniejszoną o umowy rozwiązane, bez uwzględnienia umów rezerwacyjnych oraz umów przenoszących własność.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku mieszkaniowym, perspektywy makroekonomiczne dla Polski, zakładając stabilną sytuację na rynkach finansowych w obszarze kredytów hipotecznych (utrzymanie odpowiedniego poziomu akcji kredytowej przez banki, niskie stopy procentowe) Zarząd uważa, iż w oparciu o posiadany bank ziemi Grupa LC Corp jest w stanie utrzymać aktualny poziom sprzedaży (w zakresie zarówno wolumenu sprzedaży jak i marży) w perspektywie kolejnych kilku lat.

Informacje te zostaną wykorzystane do publikacji prasowych.

Informacje te stanowią, w opinii Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat