Informacja o nabyciu akcji Emitenta przez akcjonariusza

Raport bieżący 27/2007