Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu działań zmierzających do zmiany firmy Emitenta

Raport bieżący 70/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd LC Corp S.A. (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż kierując się potrzebą odświeżenia wizerunku Spółki, jak również wobec pojawiających się licznych informacji prasowych identyfikujących Spółkę jako podmiot należący do grupy byłego większościowego akcjonariusza Spółki (będącego nim do 2017 roku), wpływających  na postrzeganie  Spółki oraz notowania jej instrumentów finansowych, oraz z uwagi na istnienie na rynku innego, znaczącego podmiotu należącego do byłego większościowego akcjonariusza Spółki o takiej samej nazwie firmy do firmy Spółki (co dodatkowo może wprowadzać w błąd), podjęta została w dniu dzisiejszym tj. 19 listopada 2018 r. uchwała Zarządu mająca na celu podjęcie działań zmierzających do zmiany firmy Spółki. Powyższa propozycja zmiany, wymagająca dla swojej skuteczności zmiany statutu Spółki zostanie przedstawiona przez Zarząd na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Uzasadnieniem zmiany firmy Spółki jest ochrona wizerunku i interesu Emitenta poprzez wyraźne oddzielenie tożsamości korporacyjnej Emitenta od jego byłego większościowego akcjonariusza. Zarówno w publikacjach prasowych jak i internetowych mylnie i w sposób wprowadzający w błąd powielane są informacje jakoby Spółka wchodziła w skład grupy kapitałowej byłego większościowego akcjonariusza. Pomimo licznych działań podejmowanych przez Spółkę mających na celu sprostowanie tej informacji również w drodze komunikatu bieżącego (raport bieżący nr 98/2017 z dnia 28.07.2017 r.), powyższe działania  nie odnoszą pożądanych skutków, stąd niezbędne stało się podjecie działań mających na celu zmianę nazwy firmy Emitenta.

Ponadto zmiana firmy Spółki ma na celu również odświeżenie jej wizerunku, przy czym zgodnie z planowaną strategią Spółki, zmiana nazwy nie wpłynie na działalność Emitenta, który planuje kontynuować działalność realizowaną dotychczas przez Spółkę.

Powyższa informacja stanowi w ocenie Zarządu Emitenta, informację poufną w rozumieniu art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat