Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 45/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem w dniu dzisiejszym tj. dnia 10 maja 2017 r. obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. a przerwanego w dniu 27 kwietnia 2017 r. uchwałą nr 25, Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w którym zamieszczona została treść uchwały nr 20 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 20:

 

  1. Wysokość dywidendy: 31.329.081,77  zł
  2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,07 zł
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
  4. Dzień dywidendy: 25 lipca 2017 r.
  5. Termin wypłaty dywidendy: 8 sierpnia 2017 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat