Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 40/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w którym zamieszczona została treść uchwały nr 26 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 26:

 

  1. Wysokość dywidendy: 107.413.994,64  zł
  2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,24 zł
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
  4. Dzień dywidendy: 23 lipca 2018 r.
  5. Termin wypłaty dywidendy: 31 lipca 2018 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat