Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 25/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 13 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 z dnia 17 maja 2019 r. w którym zamieszczona została treść uchwały nr 22 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 22:
 
a)    Wysokość dywidendy: 120.840.743,97  zł
b)    Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,27 zł
c)    Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
d)    Dzień dywidendy: 19 sierpnia 2019 r.
e)    Termin wypłaty dywidendy: 30 sierpnia 2019 r.
 
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki:

rb_025_2019_13_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat