Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 42/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. oraz raportu bieżącego nr 33/2020 z dnia 19 sierpnia 2020 r., w którym zamieszczona została treść uchwały nr 20 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 20:

 

  1. Wysokość dywidendy: 44.755.831,10 zł
  2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,10 zł
  3. Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
  4. Dzień dywidendy: 18 września 2020 r.
  5. Termin wypłaty dywidendy: 2 października 2020 r.

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki:

rb_42_2020_31_08

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat