Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 38/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r., w którym zamieszczona została treść uchwały nr 23 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 23:

a)    Wysokość dywidendy: 76.084.912,87zł
b)    Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,17  zł
c)    Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
d)    Dzień dywidendy: 6 lipca 2021 r.
e)    Termin wypłaty dywidendy: 13 lipca 2021 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_38_2021_30_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat