Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 31/2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 27 czerwca 2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r., w którym zamieszczona została treść uchwały nr 20 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej uchwały nr 20:

a) Wysokość dywidendy: 179.023.324,40 zł
b) Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,40 zł
c) Liczba akcji objętych dywidendą: 447.558.311 akcje
d) Dzień dywidendy: 14 lipca 2023 r.
e) Termin wypłaty dywidendy: 21 lipca 2023 r. (kwota 107.413.994,64 zł) i 13 października 2023 r. (kwota 71.609.329,76 zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

RB_31_2023_27_06

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat