Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 37/2024

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W związku z zakończeniem obrad zwołanego na dzień 16 maja 2024 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Zarząd Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2024 z dnia 16 maja 2024 r., w którym zamieszczona została treść uchwały nr 18 o wypłacie dywidendy, poniżej wskazuje warunki wypłaty dywidendy wynikające z podjętej w dniu 16 maja 2024 r. uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.:

a) Wysokość dywidendy: 226.140.099,50 zł
b) Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,50 zł
c) Liczba akcji objętych dywidendą: 452.280.199 akcje
d) Dzień dywidendy: 17 czerwca 2024 r.
e) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 5 lipca 2024 r. (kwota 113.070.049,75 zł) i 6 września 2024 r. (kwota 113.070.049,75 zł).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

Załączniki:

RB_37_2024_16_05