Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy

Raport bieżący 45/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w przedmiocie wypłaty dywidendy na następujących zasadach:

1. Wysokość dywidendy: 80.560.495,98 zł

 

2. Wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję: 0,18 zł

 

3. Liczba akcji objętych dywidendą: 447 558 311 akcje

 

4. Dzień dywidendy: 6 maja 2016 r.

 

5. Termin wypłaty dywidendy: 20 maja 2016 r.

 

 

 

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).

 

 

 

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat