Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o podjęciu uchwały Zarządu w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej Spółki oraz rekomendacji w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019

Raport bieżący 27/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Develia S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2020 informuje, że w dniu 23 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie zawieszenia polityki dywidendowej Emitenta w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019, przewidującej wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy na poziomie co najmniej 25% wypracowywanego skonsolidowanego zysku netto skorygowanego o sumę przeszacowań netto (o podatek dochodowy) rozliczonych przez wynik finansowy a opublikowanej w raporcie bieżącym nr 127/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.

Powyższa decyzja podyktowana jest aktualną sytuację związaną z pandemią wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, której skutki rozprzestrzeniania są trudne do przewidzenia dla sytuacji gospodarczej w kraju oraz sytuacji ekonomicznej Emitenta.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby zysk Develia S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. w kwocie 176.268.480,04 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych cztery grosze) przeznaczyć w następujący sposób:

  1. kwota 144.960.750,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłaty dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości,
  2. kwota 31.307.730,04 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści złotych cztery grosze) przeznaczona na kapitał zapasowy.

Powyższa rekomendacja Zarządu co do przeznaczenia zysku za 2019 rok uzyskała w dniu 23 lipca 2020 r. pozytywną opinię Radzie Nadzorczej, a ostateczna decyzja co do przeznaczenia zysku zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A.

Załączniki:

rb_27_2020_23_07

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat