Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o rejestracji zmian w statucie Emitenta oraz ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Emitenta

Raport bieżący 61/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje, iż powziął informacje o zarejestrowaniu w dniu 2 grudnia 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta w zakresie zmian w Statucie Emitenta wynikających z uchwał nr 4 i 5 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 października 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości zmiany Statutu Emitenta dokonane na podstawie uchwał nr 4 oraz 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 6 października 2020 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym numer 53/2020 z dnia 6 października 2020 r.:

W § 18 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści:

„8. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał, pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu spółek handlowych.”

§ 19 ust.7  

Dotychczasowe brzmienie:

„7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.”

Nowe przyjęte  brzmienie:

§ 19 ust. 7 Statutu Spółki został usunięty.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, weszły w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie upoważnienia udzielonego zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w uchwale nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 października 2020 r., o których Emitent informował w raporcie bieżącym 53/2020 z dnia 6 października 2020 r., podjęła uchwałę o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu Emitenta, uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał nr 4 i 5 podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 października 2020 r., o których mowa powyżej.

Tekst jednolity Statutu Emitenta przyjęty przez Radę Nadzorczą, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 1 oraz §6 pkt 1, pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).