Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o rejestracji zmian w statucie Emitenta, zmiany firmy Emitenta i zmiany adresu strony internetowej Emitenta

Raport bieżący 32/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 2 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Emitenta w zakresie zmiany firmy Emitenta z „LC Corp Spółka Akcyjna” na „DEVELIA Spółka Akcyjna” oraz pozostałych zmian w Statucie Emitenta wynikających z uchwał nr 23, 24 i 25 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2019 r.
 
Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż ulega zmianie adres strony internetowej Emitenta z www.lcc.pl na www.develia.pl.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości zmiany Statutu Emitenta dokonane na podstawie uchwał nr 23, 24 oraz 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2019 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym numer 24/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r.:

 

§ 1 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„2. Firma Spółki brzmi: LC Corp Spółka Akcyjna.

 3. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: LC Corp S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

 

Nowe przyjęte brzmienie:

 „2. Firma Spółki brzmi: Develia Spółka Akcyjna.

 3. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: Develia S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

 

§ 16 ust. 3 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie:

„Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.”

 

Nowe przyjęte  brzmienie:

 „3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.”

 

§ 71

Dotychczasowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 roku o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych), w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2007 roku, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”

 

Nowe przyjęte  brzmienie:

§ 71 Statutu Spółki został usunięty.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, weszły  w życie z dniem dzisiejszym tj. z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy. Zgodnie z art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Emitenta. Informacja o ustaleniu tekstu jednolitego Statutu zostanie przekazana oddzielnym raportem.

O planowanej zmianie firmy Emitenta oraz jej uzasadnieniu Emitent informował raportem bieżącym numer 70/2018 z dnia 19 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 1 oraz pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_032_2019_02_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat