Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o rejestracji zmian w statucie Emitenta

Raport bieżący 47/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd DEVELIA S.A. („Emitent”), informuje, iż powziął informacje o zarejestrowaniu w dniu 02.09.2021 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Emitenta wynikających z uchwał nr 32 i 35 podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta podaje do publicznej wiadomości zmiany Statutu Emitenta dokonane na podstawie uchwał nr 32 oraz 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2021 r., o czym Emitent informował raportem bieżącym numer 36/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.:

§ 7  
Dotychczasowe brzmienie:
„§ 7 1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 447.558.311,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i dzieli się na:
– 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 113.700.000,00 (słownie: sto trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,     
– 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C,  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
– 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F  o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,  
– 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
– 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2.    W dniu następującym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela. Jeżeli jednak przed tym dniem Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w KDPW związaną z ich dematerializacją i ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela w dniu zawarcia przez Spółkę wspomnianej umowy z KDPW.
3.    Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.”

Nowe przyjęte brzmienie:
„§7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 447.558.311,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i dzieli się na:
– 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 113.700.000,00 (słownie: sto trzynaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
– 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
– 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 22.377.912,00 PLN (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście złotych i 00/100) przez emisję nie więcej niż 22.377.912 (dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr35 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2021 roku.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2030 roku.
4. W dniu następującym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela. Jeżeli jednak przed tym dniem Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w KDPW związaną z ich dematerializacją i ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela w dniu zawarcia przez Spółkę wspomnianej umowy z KDPW.
5. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.”.

§ 20 lit. n)  
Dotychczasowe brzmienie:
„n)    udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,”

Nowe przyjęte  brzmienie:
„n) udzielanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, których wartość przekracza równowartość 15% kapitału zakładowego Spółki”.

Powyższe zmiany, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, weszły w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z §5 pkt 1 oraz §6 pkt 1, pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757).

 

 

Załączniki:

rb_47_2021_02_09

Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat