Witaj. Jestem inteligentnym robotem, z którym możesz porozmawiać. Powiedz, gdzie szukasz mieszkania.

Chat

Informacja o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 40/2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Develia S.A. („Emitent” lub „Spółka”), informuje iż w dniu 31 sierpnia 2020 r. Emitent otrzymał oświadczenie o złożeniu przez Pana Michała Wnorowskiego rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej  Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dniem 31 sierpnia 2020 r. Powodem rezygnacji wskazanym przez Pana Michała Wnorowskiego jest wola głównych akcjonariuszy Spółki dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim(Dz.U. 2018 poz. 757).

 

Załączniki:

rb_40_2020_31_08